Question List NEET

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1996

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2001

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1996

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   Mains 2012

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2004

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2012

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2007

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2001

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2014

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2004

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1997

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2010

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1998

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2010

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2005

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2002

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1997

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2008

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2011

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1998

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2006

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2000

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   1999

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2015 Cancelled

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2015

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2002

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2007

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1997

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   Mains 2010

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2009

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1998

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1996

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   Mains 2012

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   NEET-I 20 16

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2012

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2015 Cancelled

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1996

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1997

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   Mains 2012

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2003

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   Karnataka NEET 2013

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   NEET 2013

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   NEET-II 2016

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2014

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   1999

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2015

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2015 Cancelled

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   NEET 2017

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2003

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   1999

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   Mains 2012

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1997

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2005

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   Mains 2010

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   NEET 2013

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   NEET 2017

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2005

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2010

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   NEET-1 2016

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2011

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   NEET 2017

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2002,2000,1994

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2006

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2006,2005

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2003

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   NEET 2013

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1999

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Easy   2014

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Hard   1998

NEET Chemistry d and f Block Elements d-and f-Block Elements
Medium   2002


GATE-CE
GATE-EC
JEE-MA
NEET